Allmänna villkor | Alleato

Box Play Alleato AB – Allmänna villkor för privatabonnemang, tjänster, produkter och utrustning för konsument, ”Allmänna villkor”.

Dessa Allmänna villkor är giltiga från och med 2021-06-[●]

Dessa Allmänna villkor gäller Box Play Alleato ABs, ”Alleato” tillhandahållande av tjänster och produkter, ”Tjänsten” till konsument, ”Kunden” efter att parterna träffat avtal, ”Avtalet” om beställda tjänster och produkter.

Avtal ska anses ha träffats när Alleato skriftligen har godkänt av Kunden insänt beställningsformulär för Tjänst. Alleato kan komma att genomföra sedvanlig kreditprövning innan beställning godkänns.

Dessa Allmänna villkor utgör en del av Avtalet och reglerar Kundens enskilda bruk av Tjänsten. Om det förekommer motstridiga villkor mellan dessa Allmänna villkor och andra särskilda villkor i t.ex. beställningsformulär eller på annat sätt har villkor angivna i sådana särskilda villkor företräde framför dessa Allmänna villkor.

1. Allmänt
Dessa Allmänna villkor gäller för Tjänst tillhandahållen av Alleato.
Tjänstens närmare innehåll finns beskriven på https://www.alleato.se/narstaendestod/ För vissa funktioner eller tjänster kan särskilda villkor gälla.

2. Avtalet
Tjänst kan beställas av Kunden på flera olika sätt. Har inte Avtal ingåtts skriftligen skall Avtal anses ingånget när Alleato har bekräftat Kundens beställning och när den beställda Tjänsten har öppnats för användning. Av Kunden beställda tillkommande Tjänster skall även omfattas av dessa Allmänna villkor. För att nyttja Tjänsten och ingå Avtalet krävs att Kunden är 18 år eller äldre.

3. Leverans av tjänst
Om inte annat avtalats levererar Alleato Tjänst vid det tidigaste av (i) avtalad leveransdag eller (ii) från den tidpunkt Kunden påbörjar sin användning av Tjänsten (t.ex. genom aktivering av Tjänsten, via samtal eller sms, eller vid första användning av Tjänsten).

Leveranstiden för vissa Tjänster anges separat i särskilda villkor eller i beställningsformulär.

4. Användning av utrustning
När Kunden använder Tjänsten genom ansluten utrustning får Kunden endast använda sådan utrustning som är tillhandahållen, anvisad eller godkänd av Alleato.

Alleato ansvarar endast för Tjänstens funktion och kvalitet vid nyttjande av utrustning som Alleato tillhandahållit, anvisat eller godkänt. Kunden ansvarar för att det finns erforderlig anslutning och av Kunden tecknat abonnemang för anslutning till Internet. Alleato ansvarar inte för avbrott, kapacitet eller andra brister eller fel i Kundens Internetuppkoppling. Utrustning hos Kunden som stör tele-, radio och/ eller datatrafik ska omedelbart kopplas ur av Kunden. Alleato ska vid begäran ges möjlighet att undersöka utrustning som är eller har varit ansluten till Tjänsten om det finns befogad anledning att anta att utrustningen orsakat störningar i Tjänsten eller utrustningen anslutits i strid med Avtalet.

Utrustning som Alleato tillhandahåller för Tjänsten får endast användas för användning av Tjänsten och i enlighet med Alleatos instruktioner. Kunden är införstådd med att om Kunden hanterar produkterna som ingår i Tjänsten i strid med Alleatos instruktioner så kan Alleato inte ta ansvar för Tjänstens funktion.

5. Alleatos ansvar
Kunden har, med de begränsningar som följer av dessa Allmänna villkor, endast rätt till ersättning för skada som Alleato förorsakar Kunden genom vårdslöshet i anslutning till tillhandahållandet av Tjänst. Alleato ansvarar inte för indirekta skador såsom utebliven vinst eller andra följdskador eller för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data. Vid fel eller brist i Alleatos leverans av Tjänst åligger det Kunden att utan dröjsmål reklamera felet eller bristen.

6. Avtalstid och avtalets upphörande
Om inte annat har avtalats, gäller Avtalet tillsvidare och kan sägas upp till upphörande med en (1) månads uppsägningstid. Oaktat vad som ovan angivits om uppsägningstid gäller att om parterna i Avtal har överenskommit om viss bindningstid, får Kundens uppsägning verkan tidigast vid utgången av avtalad bindningstid. Alleato kan alltid säga upp Avtalet med en (1) månads uppsägningstid. Uppsägning av Avtalet ska ske till Alleatos support [lägg in mailadress].

Om Kund önskar avsluta Tjänsten omedelbart kan det alltid göras, dock debiteras kunden kvarvarande avgifter enligt gällande avtal med beaktande av uppsägningstid samt bindningstid.

Om Alleato ändrat villkor enligt punkten 12 och ändringen är till nackdel för Kunden, får Kunden säga upp Avtalet med verkan från ändringens ikraftträdande. Sådan uppsägning måste göras senast en (1) månad efter det att Kunden informerats om förändringen.

Alleato har rätt att avsluta Tjänsten och säga upp Avtalet om Kunden inte uppfyller sitt åtagande, inte betalar avtalad avgift eller på något sätt missbrukar Tjänsten.

7. Personuppgifter och samtycke
För att kunna nyttja Tjänsten kommer Kund att lämna vissa personuppgifter till Alleato i samband med beställning av Tjänsten. Vidare kommer trafikuppgifter överföras via Kundens utrustning i samband med nyttjandet av Tjänsten. Alleato kommer behandla nämna personuppgifter för att fullgöra åtaganden inom ramen för Avtalet, för administration av Kundens abonnemang, statistik och utveckling av Tjänsten samt för att informera om Alleatos tjänster. Beskrivning av Alleatos behandling av personuppgifter utöver vad som ovan angivits går att finna på [lägg in länk till Privacy Policy].

Med personuppgift avses bl.a uppgift om Kunden såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och annan uppgift som Kunden lämnat till Alleato samt data vilka behandlas i samband med nyttjandet av Tjänsten.

Genom att ingå Avtalet samtycker Kunden till att Alleato och Alleatos underleverantörer behandlar Kundens personuppgifter för tillhandahållandet av Tjänsten. Vid ett återkallat samtycke från Kunden har Alleato rätt men inte skyldighet att upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten och säga upp Avtalet. Alleato förbehåller sig vid återkallat samtycke och upphört Avtal att under återstående avtalstid/bindningstid debitera avgifter enligt Avtalet.

8. Kundens åtaganden
Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten på ett sätt som strider mot svensk lag eller Avtalet.
Kunden förbinder sig att inte avslöja sitt lösenord för någon obehörig samt att tillse att handling med uppgift om lösenordet förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till lösenordet. Kunden skall omedelbart ändra lösenordet i Tjänsten om misstanke om att obehörig fått kännedom om lösenordet. Finns misstanke om att kontot brukas av annan person än Kunden skall detta omedelbart anmälas till Alleato genom meddelande till Alleatossupport [lägg in mailadress].

Kunden förbinder sig vidare att betala avtalade avgifter på avtalat tid för nyttjande av Tjänsten.

9. Avgifter och betalning
Det belopp som Kunden skall betala följer av Avtalet och anges på faktura eller motsvarande specifikation. Betalning anses fullgjord när denna kommit Alleato tillhanda.

Sker betalning på annat sätt än med ett av Alleato angivet betalningssätt, skall betalningsidentifikation och belopp anges. Görs inte det, anses betalningen fullgjord när Alleato har kunnat avräkna betalningen mot fakturan eller specifikationen.

Anges ofullständig eller felaktig betalningsspecifikation får Alleato ta ut en avgift enligt prislista. Är betalningen inte fullgjord senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från förfallodagen. Kunden är skyldig att betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse samt för inkassokostnader enligt lag.

Gäller avtal om Tjänsten för viss minsta tid (bindningstid) och har betalning inte erlagts i rätt tid vid två tillfällen, förfaller fast avgift för resterande del av bindningstiden till omedelbar betalning.
Anser Kunden att fakturan eller specifikationen är felaktig skall denna snarast reklameras. Sker inte reklamationen inom en (1) månad efter förfallodagen, förlorar Kunden rätten att reklamera om reklamation hade kunnat göras i rätt tid.

Har Kunden reklamerat i rätt tid och anfört sakliga skäl mot debiteringen, skall Alleato på Kundens begäran bevilja anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess Alleato utredning avslutats eller tvisten slutligen avgjorts.

Under anståndstiden debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) på den del av det tvistiga beloppet som Kunden slutligen blir skyldig att betala. Har Alleato med stöd av dessa villkor stängt eller begränsat användningen av Tjänsten, är Kunden ändå skyldig att betala förekommande fast avgift.
Har Tjänsten stängts eller användningen begränsats med stöd av Avtalet, kan Kunden påföras en avgift när Tjänsten åter öppnas för trafik eller när begränsningen upphört.

10. Immateriella rättigheter
Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till Kunden. Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten är Alleatos egendom, alternativt egendom tillhörande rättighetsinnehavare som Alleato representerar, och får inte nyttjas av Kunden på annat sätt än vad som följer av Avtalet.

11. Överlåtelse av avtalet
Kunden får inte överlåta Avtalet till annan. Alleato äger rätt att överlåta samtliga, eller delar av, sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till annan part vilken förvärvat den verksamhet som tillhandahåller Tjänsten. Vidare äger Alleato rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina skyldigheter enligt Avtalet.

12. Ändring av avtalsvillkor
Alleato äger rätt att ändra Tjänstens utformning respektive dessa Allmänna villkor. Sådan ändring träder i kraft fjorton (14) dagar efter det att meddelande med de nya villkoren publicerats på Alleatos hemsida www.alleato.se.

Alleato har dock alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Ändring av avgifter sker genom att ändringen införs i vid var tid gällande prislista. Om parterna har överenskommit om viss bindningstid för Tjänsten, får en ändring av avgifter som är till nackdel för Kunden verkan tidigast vid utgången av avtalad bindningstid. Dock får Alleato ändra priser under gällande bindningstid om ändringen förorsakas av ökade skatter eller avgifter.

Om Kunden inte godkänner ändring eller tillägg har denne rätt att avsluta Avtalet enligt punkten 6. Om detta inte sker, anses Kunden ha godkänt de nya villkoren.

13. Force Majeure
Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet om skadan eller underlåtenheten beror på en omständighet utanför parts kontroll och vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, t.ex. skada som tillfogats Kunden av tredje man, arbetskonflikt, olyckshändelser, blixtnedslag, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, pandemi, hårt väder, naturkatastrof eller handling eller underlåtenhet från myndighet eller annan för vilken part inte svarar.

14. Ångerrätt
Kunden har rätt att frånträda detta Avtal utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar. Ångerfristen löper ut 15 dagar efter den dag köpet bekräftades och Avtal ingicks.
Kund som önskar utöva ångerrätten ska till Alleato skicka ett klart och tydligt meddelande om beslutet att frånträda Avtalet. Detta kan ske genom brev avsänt per post till [lägg in adress] eller e-post till [lägg in adress]. Kund får gärna använda den mall som går att finna på [lägg in URL]. För att Kund ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att Kund sänder in meddelande om att Kund utövar ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om Kund utövar rätten att åberopa ångerrätten och frånträder detta Avtal kommer Alleato att betala tillbaka erlagda betalningar.

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Alleato underrättades om Kundens beslut att frånträda Avtalet.
Alleato kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Kunden använde för den inledande affärshändelsen, om inte annat överenskommits. Återbetalningen kommer inte att kosta Kunden något.

14. Tvist
Tvist med anledning av Avtalet skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.